Inwestujemy w przyszłość

Wszystko o finansach.

dofinansowania z unii europejskiej
Biznes

Dofinansowania unijne i granty z Unii Europejskiej

Dofinansowania unijne dają realną szansę na rozwój przedsiębiorczości. Jednym z celów, na jaki przeznaczane są środki z Unii Europejskiej, jest wsparcie osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Bardzo często są to nie tylko osoby młode, ale też ludzie starsi, którzy nie znajdują zatrudnienia na rynku pracy. Dofinansowania unijne na rozpoczęcie działalności cieszą się stale ogromnym zainteresowaniem, ich otrzymanie wiąże się jednak ze spełnieniem szeregu warunków.

Czym są dofinansowania unijne?

Dofinansowania unijne to środki finansowe z Unii Europejskiej, wspomagające gospodarkę krajów członkowskich. Dzięki Funduszom Unijnym wzmacniana jest konkurencyjność gospodarek państw członkowskich, podejmowana jest walka z bezrobociem oraz realizowane są działania mające na celu pomoc w rozwoju uboższych regionów. Bardzo ważnym rodzajem wsparcia, który cieszy się niesłabnącą popularnością, są dofinansowania unijne dla firm. Dofinansowania unijne na otwarcie firmy to pieniądze przydzielane z Funduszy Europejskich, które stanowią obecnie najbardziej popularny sposób na zewnętrzne finansowanie przedsięwzięcia, jakim jest otwarcie działalności gospodarczej. Jest to forma pomocy państwa dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

W jaki sposób są przyznawane fundusze?

W przypadku dofinansowań unijnych na założenie firmy należy przede wszystkim mieć odpowiedni pomysł na biznes. Dlatego od samego początku trzeba dokładnie wiedzieć, jaki będzie profil działalności firmy, ponieważ dofinansowanie ma być jedynie wsparciem do biznesu, a nie jego główną siłą napędową. Dofinansowania unijne dla firm jednoosobowych otrzymują ci, których projekty wyłaniane są w trybie konkursowym, przy czym procedura przebiega według ściśle określonego porządku.

Cały proces rozpoczyna się od ogłoszenia naboru wniosków, a następnie zakwalifikowane zostają osoby, które spełniają wymagane warunki formalne. Warto jednak pamiętać, że nie jest to nie jedyny warunek: konieczne jest również przedstawienie swojego planu na firmę, która ma zostać objęta dofinansowaniem. Następnie wnioski trafiają do komisji, która poddaje je ocenie. Jeśli dany wniosek zostanie przyjęty, kolejnym etapem jest wzięcie przez składającego wniosek udziału w szkoleniach. Mają one za zadanie przygotować uczestników do prowadzenia własnej działalności oraz do napisania biznesplanu, który jest kluczowym elementem warunkującym otrzymanie dotacji.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują również informacje dotyczące reklamy i marketingu, a także księgowości. Dają one niezbędne przygotowanie do prowadzenia własnej działalności. Po ich ukończeniu każda osoba, która uczestniczyła w projekcie, zobowiązana jest napisać swój biznesplan. Od jego oceny uzależniona jest decyzja, dotycząca ewentualnego otrzymania dofinansowania. Jeśli decyzja będzie pozytywna, kolejnym etapem jest podpisanie umowy o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, czego skutkiem jest otrzymanie przez wnioskodawcę środków finansowych do zagospodarowania zgodnie z przedstawionym business planem.

Zobacz również: Opisywanie faktur

Dla kogo przeznaczone są dofinansowania?

W przypadku dofinansowań unijnych dla małych firm, wsparciem objęte są dwie grupy odbiorców. Pierwszą z nich stanowią osoby, które nie ukończyły 30 roku życia, nie uczą się oraz nie pracują. W ramach pomocy osoby wnioskujące mogą otrzymać szkolenia, doradztwo i dotację na rozpoczęcie własnej działalności. Drugą grupą osób, które mają szansę na otrzymanie dofinansowań, są osoby, które ukończyły 30 lat życia i nie posiadają pracy. Środki w tym segmencie kierowane są głównie do bezrobotnych kobiet, osób po 45 roku życia, osób trwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, a także osób z bardzo niskim wykształceniem. Należy jednak pamiętać, że w przypadku przedstawicieli obu wspomnianych grup najistotniejszy jest przede wszystkim dobry pomysł na własny biznes, ponieważ bez niego nie będzie możliwe otrzymanie dofinansowania.

Jakie wymagania muszą zostać spełnione?

Dofinansowania unijne na rozwój firmy przyznawane są tylko po spełnieniu ściśle określonych wymagań. Przede wszystkim do projektu zakwalifikowane mogą być osoby spełniające określone kryteria. Wnioskodawca powinien również samodzielnie oraz poprawnie uzupełnić wniosek o dofinansowanie. Jeśli złożony wniosek zostanie zaakceptowany w dalszym procesie analizy, kolejnym etapem jest uczestnictwo w szkoleniach oraz napisanie business planu. Od jego oceny zależy przyznanie dotacji.

Podczas oceny business planu weryfikowany jest przedstawiony opis planowanej działalności gospodarczej, doświadczenie zawodowe osoby składającej dokument, planowane koszty inwestycji, konkurencja rynkowa, jak również przygotowanie inwestycji – środki techniczne niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności, a także zaplanowane inwestycje zrealizowane po założeniu działalności gospodarczej. Pozytywna ocena business planu skutkuje otrzymaniem wsparcia, zanim się to jednak stanie, podpisywana jest umowa, a także zakładana działalność gospodarcza. Co istotne, działalność taka powinna być kontynuowana przez minimalny, ściśle określony w projekcie czas – jeśli tak się nie stanie, dotacja unijna będzie musiała być zwrócona w całości podmiotowi, który wsparcia udzielił.

dofinansowania unijne

Jak Conquest pomaga uzyskać dofinansowanie?

Firma Consultingowa Conquest od 1998 roku pomaga podejmować firmom trafne decyzje biznesowe. Oferujemy profesjonalne usługi doradcze, które w każdym przypadku dopasowujemy do indywidualnych potrzeb. Posiadamy szeroką wiedzę i doświadczenie, które zdobywaliśmy w trakcie realizacji różnego rodzaju projektów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Z doświadczenia wiemy, że właściwa pomoc podczas wnioskowania o środki unijne to gwarancja sukcesu i uzyskania wsparcia finansowego w odpowiedniej wysokości. Dofinansowania unijne dla rolników czy studentów, a także osób bezrobotnych nie stanowią dla nas żadnego problemu – skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać fachową pomoc w sprawnym i skutecznym uzyskaniu dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności. Nasi doświadczeni doradcy przeprowadzą Cię przez cały proces wnioskowania o fundusze unijne. Sprawdź, co możemy Ci zaoferować!

Go to Brand

Dla każdej firmy, która prowadzi działalność w oparciu o dostarczanie swoich produktów lub usług do maksymalnie szerokiego grona odbiorców, w tym odbiorców zagranicznych, dywersyfikacja działalności jest rozwiązaniem nie tylko wskazanym, ale wręcz koniecznym. Wynika to z faktu, iż na rynku znacznie łatwiej utrzymać się podmiotom, które czerpią zyski z wielu źródeł – w razie poważnych zachwiań w jednym obszarze płynność finansowa firmy nie zostaje zagrożona ani nie zostaje przerwana. Ekspansja na nowe rynki nie jest jednak prostym zadaniem, szczególnie w przypadku branż i rynków o wysokim nasyceniu konkurencją.

Czym jest Go to Brand?

Firmom z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć swą konkurencyjność na rynkach zagranicznych, z pomocą przychodzi Go to Brand, czyli dedykowany program wsparcia eksportu, realizowany przez Ministerstwo Rozwoju. W ramach tego programu udzielane jest wsparcie działania i rozwoju firm na nowych rynkach, przy czym o dotację mogą wnioskować podmioty ze ściśle określonych 12 branż, uznanych przez ministerstwo za perspektywiczne. Zgodnie z wytycznymi są to: biotechnologia i farmaceutyka, budowa oraz wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, kosmetyki, maszyny i urządzenia, meble, moda polska, polskie specjalności żywnościowe, usługi prozdrowotne oraz sprzęt medyczny.

Co istotne, w ramach programu Go to Brand możliwe jest uzyskanie dofinansowania na kwotę do 850 tys. zł na wydatki związane z udziałem w zagranicznych wystawach, misjach gospodarczych, targach czy konferencjach. Wspierane są marki produktowe (nie tylko wyroby, ale również usługi), które w ocenie Ministerstwa Rozwoju mają największą szansę na to, by stać się szeroko rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Firma, otrzymująca dofinansowanie, może także przeznaczyć określoną część uzyskanego dofinansowania na opłacenie usług doradczych w zakresie konsultacji dotyczących sposobów promocji przedsiębiorstwa za granicą.

Podstawowym założeniem jest umożliwienie polskim firmom o wysokim potencjale innowacyjnym ekspansji na rynki pozaunijne, które ze względu na odległość lub koszty nie były dotąd brane pod uwagę jako potencjalne obszary docelowe dla działań eksportowych podejmowanych przez dany podmiot.

Jak możemy Ci pomóc?

Jako firma, zajmująca się przeprowadzaniem różnego rodzaju analiz oraz badań statystycznych, oferujemy pomoc w zakresie analizy otoczenia rynkowego i struktury rynku wszystkim podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie w ramach programu Go to Brand. Pomożemy również zapoznać się ze specyfiką konkretnego rynku zagranicznego, wskazując bieżące trendy i wskazując najbardziej naszym zdaniem efektywne metody oraz narzędzia, pozwalające zaadaptować się do nowej sytuacji rynkowej. Uzyskane w ten sposób szczegółowe dane można następnie wykorzystać do opracowania i wdrożenia skutecznej i przynoszącej możliwie największe zyski strategii eksportowej. Dzięki temu rozwój działalności firmy w nowym otoczeniu biznesowym będzie przebiegał sprawniej oraz bezpieczniej.

Przeczytaj również: Jak Zostać Biznesmenem?

Seal of Excellence

Nawet najbardziej innowacyjny produkt, aby zaistnieć na rynku (szczególnie światowym), potrzebuje odpowiedniego zaplecza w postaci działań promocyjnych, konieczne jest także wystarczające zaplecze finansowe. Z reguły ta druga część jest największą bolączką innowatorów, aby więc wesprzeć ich działania, Unia Europejska umożliwia uzyskanie dotacji w tym zakresie w ramach programu Horyzont 2020 (chodzi o program SME Instrument). Niestety, zaledwie około 9% wniosków faktycznie uzyskuje wsparcie – co zatem z pozostałymi?

Czym jest Seal of Excellence?

Certyfikaty Seal of Excellence to swego rodzaju potwierdzenie niezwykle wysokiej jakości tych projektów, których wnioskodawcy starali się uzyskać dofinansowanie w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Zasadniczym celem wspomnianego programu jest wspieranie oraz finansowanie prowadzenia badań naukowych oraz rozwoju innowacji na terytorium Unii Europejskiej. Ponieważ jednak granty w ramach programu Horyzont 2020 uzyskuje niewielki odsetek złożonych projektów, a wartościowych projektów jest znacznie więcej, niż środków przeznaczonych na dotacje, pojawiła się idea przyznawania znaku Seal of Excellence.

Taką „pieczęć doskonałości” uzyskuje każdy wnioskodawca, którego projekt przeszedł rygorystyczną ewaluację i uzyskał wysoką ocenę w odniesieniu do jakości (czyli co najmniej 13 z 15 możliwych do uzyskania punktów), ale ostatecznie nie uzyskał dofinansowania z uwagi na ograniczenia budżetu grantowego. Certyfikaty Seal of Excellence potwierdzają jakość oraz innowacyjność produktu lub usługi, zwiększając tym samym szanse takiego projektu na uzyskanie wsparcia z alternatywnych źródeł lub form finansowania.

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz wprowadzić nowy produkt na rynek, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Planujesz ekspansję za granicę, ale potrzebna jest Ci rzetelna analiza rynku docelowego, ponieważ chcesz uniknąć zbędnego ryzyka? Dobrze trafiłeś – badania rynku, konsulting oraz doradztwo biznesowe to nasze główne obszary działania, w których posiadamy wieloletnie doświadczenie!

Usługi doradcze

Nasi partnerzy biznesowi mogą liczyć na rzetelne, odzwierciedlające faktyczny stan rzeczy analizy oraz wsparcie w zakresie opracowywania strategii rozwoju, szacowania ryzyka czy szeroko rozumianego doradztwa biznesowego. Nasi specjaliści stosują najnowsze metody i narzędzia, a doświadczenie zdobywali zarówno na rodzimym, polskim rynku, jak też na rynkach zagranicznych.

Studium wykonalności

Naszym Klientom oferujemy sporządzenie szczegółowego studiom wykonalności dla danego projektu, które będzie obejmować wielostronne analizy – ekonomiczno-finansowe, prawne, instytucjonalne czy techniczne, zgodnie z wymaganiami UE w tym zakresie. Studium wykonalności przygotowane przez naszych specjalistów to stuprocentowa pewność zachowania wszystkich wymogów formalnych!

Kompletny business plan

Jeśli masz doskonały pomysł na własny biznes, ale nie potrafisz go przełożyć na język zrozumiały dla urzędników odpowiedzialnych za przyznawanie dotacji unijnych, powierz stworzenie kompletnego biznes planu nam! Gwarantujemy, że będzie spełniał wszystkie wymagania stawiane tego rodzaju dokumentom, dzięki czemu Ty nie będziesz się martwić o stronę formalną wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej – zapraszamy do kontaktu!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.